Maanantai 03.10.2022
utinilmakilta_brass_burn_trans_780.png

Killan säännöt

GoTop

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

1. Yhdistyksen nimi on Kymenlaakson Ilmakilta ry ja kotipaikka Kouvola.Yhdistyksen toiminta-alue on Kymenlaakso. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta.

Tarkoitus ja toiminta

2. Killan tarkoituksena on Kymenlaakson ja erikoisesti Utin ilmailun historiallisten perinteiden sekä maanpuolustuksen ja ns. "Utin hengen" vaaliminen.

Kilta lähentää ja luo siteitä aktiivipalveluksessa olevien, palveluksesta eronneiden ja siviiliväestön välille levittämällä tietoutta Kymenlaakson ilmailuhistoriasta ja nykyisyydestä. Kilta auttaa vaikeuksiin joutuneita sotaveteraaneja ja killan jäseniä.

Kilta kerää perinneaineistoa, julkaisee kiltaa koskevia tiedotuksia ja muita julkaisuja, elävöittää historiallisia muistoja sekä järjestää juhla-, kokous-, näyttely-, esitelmä-, keskustelu-, retkeily-, tutustumis- ja muita vastaavia tilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi kilta voi asianomaisen luvan saatuaan harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää ansiotoimintaa sekä toimeenpanna arpajaisia ja keräyksiä sekä maksullisia tilaisuuksia. Kilta voi osallistua lentonäytöksiin ja -näyttelytilaisuuksiin.

Kilta voi vastaanottaa lahjoituksia, jälkisäädöksia ja testamentteja sekä omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Jäsenyys

3. Killan varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen ilmailusta kiinnostunut, killan tarkoitusperät hyväksyvä Suomen kansalainen, jonka hallitus jäseneksi hyväksyy. Varsinaiset jäsenet maksavat jäsenmaksua, varusmiesjäsenet ovat jäsenmaksusta vapaat.

Killan kokouksessa on äänioikeus vain varsinaisilla jäsenillä.

Killan kannattavaksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä vuosikokouksen määräämän kertakaikkisen tai vuosittaisen maksun suorittavan yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi yhdistys voi killan vuosikokouksessa hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on toiminut killan tai Ilmavoimien päämäärän hyväksi. Kunniapuheenjohtaja ja -jäsen on jäsenmaksusta vapaa.

Killan yhteyteen voidaan perustaa rekisteröimättömiä naisjaostoja, joiden tarkoituksena on juhlatilaisuuksien ym. järjestely kuin myös toimia yhdyssiteenä seurustelua ja ajanvietettä varten. Naisjaoston jäseneksi voi päästä killan varsinaisen jäsenen naispuolinen omainen sekä sotilaskoti- tai vastaavassa tehtävässä toiminut henkilö samassa järjestyksessä kuin varsinaiseksi jäseneksi. Naisjaoston jäsenet eivät ole killan jäseniä.

Killan jäsenet voivat hallituksen suostumuksella muodostaa epäitsenäisiä, rekisteröimättömiä paikallisosastoja killan jäsenten keskinäistä yhteydenpitoa ja killan tarkoitusperiä edistämään.

4. Jäsenen, joka haluaa erota killasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti killan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka killan kokouksen pöytäkirjaan, jolloin hän vapautuu jäsenyydestä kulumassa olevan kalenterivuoden loppuun mennessä, ellei hallitus esitetyn pätevän syyn nojalla halua vapauttaa häntä jäsenyydestä jo ennen tätä määräaikaa.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin killan sääntöjä tai muuten toiminnallaan huomattavasti vahingoittaa kiltaa tai toimii kunnian vastaisesti. Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen killan seuraavan kokouksen ratkaistavaksi jättämällä valitus neljän viikon kuluessa hallituksen päätöksen tiedoksisaannista.

Jäsen katsotaan eronneeksi killasta, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta kahdelta vuodelta.

Hallitus ja sen tehtävät

5. Killan asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluupuheenjohtaja ja 6 muuta jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Tarpeelliset toimikunnat ja toimihenkilöt hallitus voi valita myös killan muusta jäsenistöstä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen.

6. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun vähintään 3 jäsentä vaatii. Kokoontumisen on tapahduttava 14 vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 3 jäsentä on saapuvilla.

Hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Hallituksen tehtävänä on:

1. Johtaa killan toimintaa sen tarkoitusperien saavuttamiseksi.

2. Edustaa kiltaa, tehdä killan puolesta sitoumuksia, mikäli ne eivät kuulu yhdistyksen kokouksille, sekä esiintyä killan puolesta kantajana ja vastaajana.

3. Kutsua kilta kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat.

4. Toimeenpanna killan kokousten tekemät päätökset.

5. Vastata killan rahavarojen ja muun omaisuuden hoitamisesta sekä jäsenmaksujen perimisestä sekä huolehtia, että tilinpäätös laaditaan ja esitetään tilintarkastajille määräaikana.

6. Päättää killan omaisuuden myynnistä, vaihtamisesta tai kiinnittämisestä.

7. Valita killalle ja sen eri elimille tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikunnat sekä määritellä niiden tehtävät.

8. Päättää jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta sekä pitää jäsenluetteloa.

9. Laatia killan toiminta- ja tilikertomukset.

10. Laatia ehdotus killan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.

11. Hoitaa muut kiltaa koskevat asiat.

Kokoukset

8. Killan vuosikokous pidetään maaliskuun 15. päivään mennessä.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

2. Valitaan vuosikokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.

3. Esitetään hallituksen laatima killan toimintakertomus sekä killan tilit ja tilintarkastajien niistä antama lausunto.

4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

5. Käsitellään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrätään jäsenmaksun suuruus ja maksuaika.

6. Valitaan puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä.

8. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten ennen tammikuun loppua hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat.

9. Palkitsemiset ja huomionosoitukset.

10. Muita killan kokouksia pidetään tarpeen mukaan hallituksen kutsusta tai milloin vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti nimetyn asian käsittelyä varten hallitukselta pyytää.

11. Killan kutsuu kokoukseen hallitus ilmoittamalla siitä jäsenilleen paikallisessa sanomalehdessä tai henkilökohtaisella kirjeellä seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Killan tilit ja nimen kirjoittaminen

12. Killan tilikausi on kalenterivuosi. Killan tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on ennen tammikuun loppua jätettävä tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

13. Killan nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä sihteerin, rahastonhoitajan tai muun hallituksen määräämän henkilön kanssa. Hallitus voi määrätä yhden tai useamman toimihenkilön yksin kirjoittamaan killan nimen.

Sääntöjen muuttaminen ja killan purkaminen

14. Päätöksiin, mitkä tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista tai killan purkamista, vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) killan kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamisesta tai killan purkamisesta on kokouskutsussa jäsenille tiedotettava.

15. Jos kilta purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus siirtyy ilmailuperinteitä vaaliviin tarkoituksiin purkamiskokouksen päätöksen mukaisesti. Näissä säännöissä mainitsemattomien asioiden osalta noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

Säännöt PDF -tiedostomuodossa


ivkl
IVKL:n jäsen

logo

spacer

Ota yhteyttä sivuston ylläpitoon  •   Sivun alkuun